V KOŠÍKU: 0 ks za 0,00

Cannaderm.cz

Soutěže a akce

SOUTĚŽTE S NÁMI NA FACEBOOKU

Každý měsíc hrajeme o produkty jedinečné léčebné kosmetiky Cannaderm. Využijte této příležitosti a potěšte sebe nebo své blízké originálním dárkem tzn. „českou konopnou kosmetikou s více jak 12 letou tradicí“. Více na Facebook Cannaderm


Pravidla soutěže 26.6. - 30.6.2019

Pravidla SOUTĚŽE! Červnová soutěž o produkt Cannaderm

Pravidla soutěže o 3 produkty Cannaderm (každý výherce 1ks produktu z řady Cannaderm, dle vlastního výběru).

Pravidla soutěže probíhající ve výše uvedeném termínu. Každý účastník zasláním svého komentáře vyjadřuje, že byl seznámen s pravidly soutěže, která jsou uvedena viz. níže.

Pravidla soutěže o výrobky Cannaderm

  1.         Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je SWISS PHARMACEUTICALS INVESTEMENT LLC

 (dále jen pořadatel).

      2.        Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 26.6.2019 zveřejněním soutěžního příspevku. do 30.6..2019 23:59:59 hod (dále jen doba konání soutěže) na území České a Slovenské republiky a to prostřednictvím profilu „Cannaderm: přírodní péče“ na webu www.facebook.com.

      3.        Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, které vlastní osobní profil na webu www.facebook.com

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

      4.       Výhry a jejich předání

Výhrou v soutěži je  3 produkty 3 produkty Cannaderm (každý výherce 1ks produktu z řady Cannaderm, dle vlastního výběru).  26.6. - 30.6.2019

Každý balíček obsahuje 1kus produktu z řady Cannaderm, dle vlastního výběru   a porota vybere celkem 3 výherce.  www.cannaderm.cz.

V rámci soutěže budou vybráni 3 výherci a rozdány tak 3 kusy produktů Cannaderm.

O výhře budou výherci informováni prostřednictvím zveřejnění výherních profilů a okomentováním jejich komentářů na profilu Cannaderm: přírodní konopná kosmetika na webu www.facebook.com a to do 7 kalendářních dní od ukončení soutěže.

Výhra bude výhercům doručena prostřednictvím České pošty s.p. na adresu v České nebo Slovenské republice, kterou výherce oznámí pořadateli. Neoznámí-li výherce jméno, příjmení, e-mail, věk a dodací adresu prostřednictvím zprávy na profilu Cannaderm: přírodní konopná kosmetika do 7 kalendářních dní od zveřejnění výsledků soutěže, jeho výhra propadá ve prospěch pořadatele bez nároku na kompenzaci.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže. 

  1.         Mechanika soutěže

Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví profil Cannaderm: přírodní přírodní péče na webu www.facebook.com a  odpoví na otázku: Kolik produktů nabízí značka Cannaderm? " svou odpověď vloží do komentáře tohoto příspěvku.

Do soutěže nebudou zařazeny komentáře (resp. jejich autoři), které:

*       neodpovídají tématu uvedenému v zadání (tedy neposkytují otázku na alespoň jednu ze soutěžních otázek);

*       nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;

*       nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;

*       odporují dobrým mravům;

*       jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

*       obsahují náboženský nebo politický podtext;

*       mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;

*       zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům zadavatele soutěže;

*       vložily osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži;

*       jejichž zveřejněním by pořadatel mohl ohrozit nebo porušit jemu uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo by jejich zveřejnění bylo v rozporu se zájmy pořadatele.

Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem vložení svého komentáře pod oznámení o soutěži na facebookovém profilu pořadatele. Vložením svého příspěvku soutěžící souhlasí s pravidly soutěže uvedenými na webu www.cannaderm.cz.

Pořadatel soutěže po jejím skončení vybere z vložených komentářů splňujících podmínky soutěže, 3 vítězné příspěvky. Názvy profilů, které vložily vítězné komentáře, budou zveřejněny na facebookovém profilu pořadatele. Dále budou vítězné příspěvky okomentovány výzvou k zaslání jména, příjmení, e-mailu, věku a dodací adresy pro zaslání výhry.

  1.         Zpracování osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že vložením komentáře do soutěžní diskuze na profilu Cannaderm: přírodní péče, umístěném na webu www.facebook.com, souhlasí s pravidly této soutěže a se zpracováním svých údajů pro potřeby vyhodnocení soutěže. Soutěžící dále bere na vědomí, že jeho komentář může být pořadatelem využit pro marketingové účely a to bez nutnosti sdělovat tuto skutečnost autorovi komentáře. Příspěvky mohou být pořadatelem využity pouze při zachování částečné anonymity autora (zveřejněno může být pouze křestní jméno, počáteční písmeno příjmení, věk nebo město a to buďto samostatně nebo v libovolné kombinaci).

  1.         Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na adrese www.cannaderm.cz.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, nejsou možné. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétním výhercům, případně je nebylo možné výhercům v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího pořadateli soutěže. 

Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

O výhrách v soutěži a výhercích konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Facebook není žádným způsobem spojen se soutěží. Za pořádání soutěže a její průběh je zodpovědný pořadatel soutěže.

 

 

Produkt:


Pokračovat v nákupu

Přejít do košíku